TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
214 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
88.79 (%)